'പാവപ്പെട്ടവൻറെ IAS' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള LD ക്ലാർക്ക് ഉദ്യോഗം, ഉന്നത സർക്കാർ സർവീസിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്.
സ്വപ്നതുല്യവുമായ ഈ ഉദ്യോഗത്തിനായി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അമൂല്യ നിധിയാണ് Talent Academy യുടെ LDC Rank Lander എന്ന ഈ study kit.
ഇനി വരുന്ന LDC പരീക്ഷ ഒരു പരീക്ഷണമാക്കരുത്, തയ്യാറാക്കാം അനിവാര്യ വിജയം നേടാനായി
വിജയിക്കാനാവിശ്യമായ എല്ലാ ചേരുവകളും ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയ ഈ Study Kit നിങ്ങളെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും

Study Kit Highlights

24 Topicwise Books.
Latest Current Affairs Book.
Question Paper - Booklet.
OMR Sheets for Self Evaluation.
Useful for all Plus Two Level Exams.
Start Exam Preparation Now
For more details call
+91 8590 5757 10.