നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്യോഗം നേടാൻ?


മേൽപറഞ്ഞ 684000 ഒഴിവുകളും 2019 - 2020 വർഷങ്ങളിൽ നികത്തുന്നതാണ് എന്ന വാർത്ത നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്.

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഒഴിവുകൾ എല്ലാം നികത്താൻ പോകുന്നത് SSC (സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ), RRB (റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്) മുഖേന ആണ്.

ഈ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നതിനായി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചിട്ടയായ പരിശീലനം തുടങ്ങേണ്ടതാണ്

ഇത് രാജ്യം മുഴുവനും ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് മത്സരവും താരതമ്യേന കൂടുതൽ ആയിരിക്കും എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

എന്നിരുന്നാലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലി നേടണം എന്ന നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും, ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിശീലന പദ്ധതിയും നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

SSC-CGL (Combined Graduate Level) പരീക്ഷ ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഇപ്പോഴേ തയ്യാറെടുപ്പു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2020 തന്നെ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാം ഇനി പാഴാക്കാൻ സമയമില്ല,

Neyyar Academy യുടെ Regular Classroom Coaching Program ൽ ഉടൻ തന്നെ Join ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വപ്നജോലി നേടിയെടുക്കാം

നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്യോഗം എന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാനായി വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം.


കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ

Register Now

Why you should start preparing for SSC CGL Exam?

Here are the reasons.

Job safety:

Central government jobs are secure and recession proof. The Indian government is seen as a stable employer, unlike many private sector establishments, where hire and fire work culture is there. Job prospects in public sector are relatively unaffected by the demand and supply forces prevailing in the job market.

Financial stability:

Working in a government job comes with complete financial stability. The government is not expected to default on salary payments that are due to its employees. The payments are made on time and one does not have to worry about the salary not getting credited into the account.

Salary increments:

Pay commissions regularly review the salary structure offered to Central Government workforce. Salaries in public sector go up, whenever the recommendations of a pay commission are implemented. In the recent past, these recommendations have been employee-friendly, thereby making Central Government jobs even more lucrative.

Timely promotions:

Seniority is a crucial factor in Central Government promotion policy. Due importance is given to the time that one has spent in the job. Employees get fairly rewarded on the basis of the experience they possess.

Work-Life balance:

Cracking SSC CGL ensures that you will get into a job which offers wonderful work-life balance. Unlike the private sector, wherein performance on the job is of utmost importance, a Central Government job gives you ample time for personal enrichment.

Equal opportunities:

Central Government is an equal opportunity employer in the real sense. It does not discriminate on the basis of caste, creed religion, ethnicity or any other parameter. The recruitments made are seen to be by and large transparent. One has to prove one’s merit in a competitive exam in order to get selected.

Career progression:

SSC keeps conducting grade-wise departmental competitive exams for existing Central Government staff members. This provides them with ample growth prospects. Superior performance in these exams can set a person on a path of accelerated career progression.

Social status:

A person employed in Central Government enjoys a dignified standing in society. A lot of candidates attempt SSC CGL as they are not just after a well paying job but after the social esteem associated with the post. For many candidates taking SSC CGL is the first step towards their dream of becoming a gazetted officer some day.

For More Details

WHAT IS SSC CGL EXAM AND HOW TO PREPARE ?

Watch our video to know more

About Neyyar Education

The Best SSC CGL Exam Coaching Center in Trivandrum.

© 2019 Talent Academy. All rights reserved | Design by Talent Publications