പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പാഠ്യ പദ്ധതി.
VEO പരീക്ഷയിലൂടെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ.
നിങ്ങൾക്ക് Victory Box (VEO 2019 Exam Oriented Study Kit) എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ 8590 5757 10.
വരൂ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്കു കുതിക്കാം.

Study Kit Highlights

24 Topicwise Books.
Latest Current Affairs Book.
Question Paper - Booklet.
OMR Sheets for Self Evaluation.
Useful for all Plus Two Level Exams.
The study material is useful to prepare for LDC (Lower Division Clerk Exam) as well.
Start Exam Preparation Now
For more details call
+91 8590 5757 10.